Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Excento

1. Bestellingen en aankopen via website/email of winkel

Deze betalings- en leveringsvoorwaarden van EXCENTO zijn van toepassing op alle leveringen door EXCENTO en de uitvoering daarvan. Door je bestelling te plaatsen en/of uw aankoop in de winkel, geef je aan met deze betalings- en leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

2. Prijzen

Prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief administratie-, afleverings- en bezorgkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijziging.

3. Totstandkoming overeenkomst en berichtgeving over levertijden bestellingen

De koopovereenkomst komt eerst tot stand door het sturen van een bestelling via de mail en een bevestiging door EXCENTO aan de klant, n.a.v. een door de klant geplaatste bestelling. In de winkel komt een bestelling direct tot stand en ontvangt de klant direct bij de bestelling een bevestiging ervan. Mondeling of schriftelijk doorgegeven levertijden van bestellingen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Verder kunnen er afwijkingen/nuanceverschillen zijn in de bestelde kleuren of materialen die gekozen zijn. Het is maatwerk en leder heeft vaak oneffenheden omdat het natuurlijk is.

Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van je redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand houdt. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4. Aflevering en bezorgkosten bestellingen via email

Heb je als klant een bestelling geplaatst via de mail, dan dien je vooraf voor betaling zorgt te dragen, alvorens het naar je wordt verstuurd per post.  De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Excento.  Voor de duur van verzending is Excento niet aansprakelijk. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Op bestellingen in de winkel dient door de klant een aanbetaling te worden gedaan voor deze bestelling.

5a. Betalingen via email

Bestellingen door klanten worden pas worden verstuurd nadat het bedrag door de klant is overgemaakt naar het door Excento opgegeven rekeningnummer NL73KNAB0255021097

5b. Betalingen winkel Tilburg

Betalingen voor voorgenomen koop dienen door de klant direct te worden voldaan hetzij contant hetzij via pinbetaling.

6a. Zichttermijn bestellingen via email

De zichttermijn van de geleverde goederen is 10 dagen, te rekenen vanaf ontvangstdatum van de goederen. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de goederen intussen in goede staat op de door EXCENTO aangegeven wijze zijn teruggezonden. Indien het artikel tijdens het verblijf bij je is gebruikt of op enige wijze beschadigd is geraakt, vervalt het recht op retourzenden.

6b. Zichttermijn aankopen in winkel Tilburg

De zichttermijn van de gekochte goederen is binnen 10 dagen na aankoop. Je krijgt geen geld terug. Je kunt binnen 10 dagen het artikel ruilen of een tegoedbon krijgen. Het artikel dient natuurlijk in dezelfde staat te worden teruggebracht als toen het was gekocht. Kleding en schoenen mogen niet gedragen zijn. Dus indien het artikel tijdens het verblijf bij jou is gebruikt of op enige wijze beschadigd is geraakt, vervalt het recht op ruilen.

7a. Retourzenden/Ruilen via email/website

Je mag een afgeleverd (m.u.v. de artikelen vermelde bij de aanbiedingen) artikel, keuren en passen. Artikelen van de aanbieding kunnen dus NIET worden geretourneerd. Indien het artikel niet aan je wensen voldoet, mag je het artikel (m.u.v. de aanbiedingen) binnen tien (10) dagen na ontvangst, aan EXCENTO terugzenden. Dit doe je door per e-mail de retourzending aan EXCENTO te melden met daarbij je rekeningnummer. Om te kunnen bewijzen dat je tijdig van je recht tot retourneren gebruik hebt gemaakt, dien je ervoor te zorgen dat je in het bezit bent van een bewijs van retourzending van post.nl. De kosten voor het retour zenden zijn voor eigen rekening. EXCENTO zal de retour gezonden artikelen beoordelen en indien akkoord bevonden en in goede orde, evenals binnen de gestelde termijn en gefrankeerd retour ontvangen, het te crediteren aankoopbedrag (exclusief de door u betaalde kosten) aan je restitueren binnen 30 dagen na retourzending en terugstorten op het door jou opgegeven rekeningnummer. Dit houdt in dat wanneer je de goederen hebt retourgezonden op kosten van EXCENTO, deze in mindering zullen worden gebracht op het te crediteren bedrag.

7b. Ruilen winkel Tilburg

Artikelen die in ons filiaal in Tilburg zijn gekocht kunnen enkel worden geruild binnen 10 dagen. Je krijgt dan ook geen geld terug op inkopen gedaan in de winkel.

7c. UITZONDERINGEN Retourzenden

Schoenen of kleding die voor je op maat gemaakt zijn (via internet of in ons filiaal in Tilburg), kunnen niet worden geruild of teruggestuurd. Op maat gemaakt betekent afwijkend van het standaard. Dus een artikel dat specifiek op je wensen en verzoek en instemming voor je wordt gemaakt en wordt aangepast wat betreft lengte en/of breedte en/of kleur en/of hak. Ook artikelen van de aanbieding kunnen NIET worden geretourneerd.

8a. Gebruik en garantie schoenen

De verwachte “levensverwachting” van de door de klant aangeschafte schoen is afhankelijk van hoe de schoen wordt behandeld en er door de klant/gebruiker mee omgegaan wordt. Ook is van invloed welke dans je beoefent, de mate van techniek die je beheerst en het aantal dansuren die je maakt. De materialen van de schoenen die je hebt uitgekozen zijn allen materialen die bij normaal gebruik niet slijten. Indien de materialen tegen elkaar schuren of tegen een ander oppervlak schuren zullen deze materialen logischerwijs hierdoor beschadigen. Dit is gebruikersschade. Ook afgebroken hakdopjes, sluitingssystemen die stuk gaan of losgelaten zolen zijn het gevolg van gebruik. Excento is niet verantwoordelijk voor gebruikersschade. Excento is tevens niet aansprakelijk voor beschadigingen geconstateerd na aankoop in de winkel. Je bent als klant zelf verantwoordelijk voor de gedane aankoop in de winkel.

Mocht er onverhoopt binnen 3 maanden na aanschaf volgens jou iets niet in orde zijn aan de schoenen (zijnde geen gebruikersschade) gelieve dit te melden bij Excento via een bezoek aan de winkel of een mail met foto’s sturen naar info@winkelexcento.nl. Excento zal de klacht beoordelen en trachten het binnen de grenzen van redelijkheid op te lossen. Indien de 3 maanden na aanschaf zijn verstreken, vervalt het recht op garantie.

8b. Eigen verantwoordelijkheid

Het is voor jou als klant je eigen verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk informatie te verstrekken die je succes op een juiste schoen mede bepalen.

Hou er bijvoorbeeld rekening mee dat de weersomstandigheden en temperatuur van invloed zijn op je voeten. Vermeld altijd de omstandigheden waarin je de schoenen gebruikt en laat ons ook weten of je voeten gevoelig zijn en of het vasthouden van vocht bij jou van toepassing is. Dit is namelijk ook van invloed voor de pasvorm. Mocht je ons dit niet vermeld hebben, kunnen we de schoenen niet terugnemen nadat ze gedragen zijn.

Vermeld daarnaast ook of je een gevorderde danser bent of juist niet. Indien je kiest voor een andere schoen dan die je wordt geadviseerd door Excento, dragen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid.

De keuze van de schoen is je eigen keuze gebaseerd op je eigen ervaring. Die kan Excento niet voor je maken. Je zult zelf een bepaalde ontwikkeling hierin moeten doormaken om erachter te komen, wat het beste bij je past. Excento adviseert je zo goed mogelijk op basis van jarenlange (eigen) ervaring. Echter ervaring leert dat ieder persoon verschillend is en een ieder anders is: De een heeft last van opgezette voeten in de avond, een ander niet. De een beheerst een goede danstechniek, de ander minder.

De mate van danstechniek bepaald ook voor een groot deel het gebruik van de schoen. Je dient met dansen voornamelijk op de bal van je voet te bewegen en je voet daar te dragen. Indien je dit niet doet, kan dat de steun en het gebruik van de schoen beinvloeden. Dat is uiteraard ook je eigen verantwoordelijkheid.

Schoenen die gedragen zijn en dus beschadigd aan de onderkant en/of overige delen, kunnen onder geen beding worden geruild of teruggebracht.

9. Eigendom en aansprakelijkheid

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al wat je op grond van enige overeenkomst aan EXCENTO verschuldigd bent, hebt voldaan.

Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op je over.

10. Geschillen

Op alle overeenkomsten met EXCENTO en alle geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen EXCENTO en de klant/wederpartij mochten ontstaan.

11. Buitengerechtelijke incassokosten

Indien EXCENTO wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper, kosten van rechtsbijstand moet maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan EXCENTO te vergoeden. In geval van wanbetaling worden de buitengerechtelijke incasso kosten vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 25,-.

12. Overmacht

Indien EXCENTO door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding. Onder overmacht van EXCENTO wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

13. Privacy Statement: Uw Persoonlijke Gegevens

Wij zullen je persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen.